תיקון תקנות מיסוי מקרקעין בעניין הטבות מס לנכה ועיוור

ביום 6.12.2016 נכנס לתוקף תיקון תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) התשע"ז – 2016 (להלן: "התקנות") לפיו ישתפר מצבו של רוכש דירת מגורים יחידה שהוא נכה או עיוור בחובת תשלום מס רכישה.

עד לתיקון שלעיל, היה זכאי נכה/נפגע או בן למשפחה שכולה כפי שמוגדר בסעיף 1 לתקנות (להלן: "הזכאי") להטבה במס רכישה לפיה ישלם מס בגובה 0.5% ממחיר הרכישה של דירה שנועדה לשיכונו. הזכאי יכול לנצל זכות זו פעמיים בלבד במשך כל ימי חייו. עד התיקון, היו מצבים בהם לא היה כדאי לזכאי לנצל זכות זו ועדיף היה לנצל פטור אחר כדוגמת פטור ברכישת דירה יחידה כשתקרת הפטור עד ליום 15.01.2017 הינה בסך של 1,600,175 ₪. התנהלות זו עדיפה הן מהסיבה שישלם פחות מס והן בכדי לשמור על הזכות לשימוש בהטבה זו בעתיד.

התיקון שלעיל הוביל בין היתר לשני שינויים משמעותיים:

א.   הזכאי שיבחר לנצל הטבה זו בעת רכישת זכות במקרקעין ששוויה עד לסך של 2,500,000 ₪ יהנה מפטור ממס עד לתקרת הפטור וישלם מס בגובה 0.5% על ההפרש בין שווי הזכות לבין תקרת הפטור. במקרה בו שווי הזכות עולה על 2,500,000 ₪ ישלם מס רכישה בגובה 0.5% מכל שווי הזכות (כפי שהיה לפני התיקון)

ב.    להטבה זו זכאי גם רוכש דירה שהוא עיוור.

דוגמא להמחשה:

 מחיר הרכישהמס לפי הטבה לזכאי (₪)מס לפי דירה יחידה (₪)
לפני התיקון1,800,0009,0006,994
אחרי התיקון1,800,0009996,994
לפני התיקון2,500,00012,50040,524
אחרי התיקון2,500,0004,49940,524

השינויים המתוארים יביאו להקלה משמעותית בתשלום מס הרכישה בעת רכישת דירה ע"י הזכאי לרבות עיוור ובכך תוקן עיוות שהיה קיים בהטבת המס שיועדה לעזור לאלה הזקוקים לה.

כתב: עו"ד עופר סאני

כתיבת תגובה