עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין

עם כניסת שנת 2017 עודכנו הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן: "החוק"). להלן פירוט הסכומים המעודכנים כפי שפורסם בהוראת הביצוע מיסוי מקרקעין  מס' 1/2017 של רשות המיסים:

מס רכישה

דירת מגורים יחידה:

מסכוםעד סכוםשעור המס
01,623,320לא ישולם מס
1,623,3211,925,4603.5%
1,925,4614,967,4455%
4,967,44616,558,1508%
16,558,151 10%

דירת מגורים שאינה יחידה (דירת השקעה):

מסכוםעד סכוםשעור המס
04,967,4458%
4,967,446 10%

עולה שרוכש דירת מגורים ו/או בית עסק עד 7 שנים ממועד עלייתו ארצה:

מסכוםעד סכוםשעור המס
01,759,3100.5%
1,759,311 5%

 

מס שבח

תקרת פטור לדירת מגורים מזכה לפי פרק חמישי 1 לחוק:

בהתאם להוראות תיקון 76 לחוק, החל מיום 01.01.2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.  

סכום תקרת הפטור הינו 4,443,000 ₪.

פטור במכירת שתי דירות – סעיף 49ה לחוק:

סעיף זה מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת שתימכר אף היא בפטור בכפוף להוראות הסעיף.

שווי שתי הדירות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) סך של 1,998,000 ₪.

שווי מרבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) 3,324,000 ₪.

דירת מגורים עם זכויות בניה – סעיף 49ז לחוק:

סעיף 49זלחוק קובע לעניין מכירת דירת מגורים מזכה כי מקום בו התמורה מושפעת מזכויות בניה זכאי המוכר לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב) בשל זכויות הבניה וזאת בסכום שווי הדירה או סכום ההפרש בין תקרת הפטור לשווי הדירה לפי הנמוך. כמו כן נקבע כי סכום הפטור לא יפחת מסכום מינימלי להלן רצפת הפטור.

תקרת הפטור הינה 2,136,400 ₪.

רצפת הפטור הינה 535,000 ₪.

כתב: עו"ד עופר סאני

כתיבת תגובה