חוק לריבוי דירות

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית קיים פרק העוסק במס ריבוי נכסים (שיקרא להלן: "החוק") לפיו יוטל  מס על הבעלים של שלוש דירות ומעלה (להלן: "הבעלים") החל מינואר 2017 ואילך.

מטרת החוק הינה לעודד את הבעלים למכור חלק מהדירות ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק המשני (דירות יד שניה).

מהי דירה: דירה שבנייתה הושלמה או חלק מדירה כאמור העולה על שליש, בישראל או באזור (שטחי יהודה ושומרון), המיועדת לשמש למגורים והיא אינה דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה או לא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת.

מי ישלם את המס: הבדיקה תעשה ברמת המשפחה ולא ברמת יחיד כלומר יחיד, בת זוגו וילדיהם מתחת לגיל 18 שאינם נשואים יחשבו כתא משפחתי אחד לעניין ספירת כמות הדירות שבבעלותם.

כמה ישולם: שעור המס השנתי הינו 1% משווי הדירה כאשר שווי הדירה מוגבל בתקרה של 1,800,000₪ ( מיליון ושמונה מאות אלף ) כלומר המס השנתי המקסימלי הינו 18,000₪ (ברמה חודשית מדובר על מס מרבי בגובה 1500₪). מס זה יוטל על כל דירה נוספת מעל שתי דירות שבבעלות אותם בעלים. למשל, אם בבעלות אותו תא משפחתי 4 דירות, על הבעלים לבחור שתי דירות בגינם ישלם את המס. תשלום המס לא יורשה כניכוי לפי חוק דיני מיסים (הוראות שונות), התשכ"ז 1967.

מתי ישולם המס: מחצית מסכום המס תשולם עד ליום 30 ביוני בשנת המס והמחצית השנייה תשולם עד ליום 31 בדצמבר לאותה שנת מס.

בימים אלה שוקדת רשות המיסים על הכנת המערכת שתתמוך בחוק הנמצא כיום בתהליך אישור על שולחן הכנסת. לצורך כך רשות המיסים עושה שימוש במערכת הממוחשבת שהוכנה ליישום חוק מע"מ אפס שלא אושר בעבר. לרשות האזרחים יועלה לאתר של רשות המיסים מחשבון חינמי המבוסס על נוסחאות שנקבעו ע"י רשות המיסים בהתייחס למדד חברתי – כלכלי ומדד פריפריאליות שמפרסמת הלמ"ס. מחשבון זה יאפשר לבעלים לקבל את שווי הדירה לעניין חוק זה.

כיצד יתבצע הדיווח: על כל אזרח המחויב במס על פי החוק להגיש הצהרה בתחילת שנת 2017 ובו יצהיר על הדירה בגינה ישלם את המס. בכל תחילת שנה (עד ליום 31 בינואר) יתאפשר לבעלים לעדכן את ההצהרה ובמידה ולא יוגש עדכון ע"י הבעלים תצא שומה על בסיס ההצהרה של השנה הקודמת. על אדם שלא הגיש הצהרה בזמן יוטל קנס בסכום הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין.

רשות המיסים מודעת לכך כי בעקבות החלת החוק יעלה מספר העברות ללא תמורה (מתנות) בין בני משפחה. לגישתה הליך זה מקובל כל עוד המתנה ניתנת מתוך כוונה אמיתית להעביר את הנכס למקבל המתנה.

הצעת החוק עדיין לא אושרה סופית בכנסת וכידוע לקראת אישור חוק בד"כ מתבצעים שינויים, לפיכך האמור לעיל נכון ליום פרסומו וכפוף לשינויים אם וכאשר יחולו.

כתב: עו"ד עופר סאני

כתיבת תגובה