ניסיון ביטול החלטה – בת אל

במסגרת הליך זה ניסו התובעים לבטל החלטה חלוטה של הוועדה לרישום ראשון בבית אל.

בית המשפט התייחס לבקשה זו כניסיון לבצע משפט אזרחי חוזר קונסטרוקציה שאינה מעוגנת בחוק ונובעת מסמכות טבועה של בית המשפט.

בית המשפט קובע כי לצורך שימוש בהליך זה יש להוכיח את המרכיבים הבאים: 1. אמינות לכאורית או משקל ממשי של הראיות המבססות את טענת המרמה. 2. חיוניות הראיה 3. ראיות חדשות ושקדנות סבירה.

לגופו של עניין דחה בית המשפט על הסף את הבקשה לנוכח העובדה כי לתובעים ניתנה אפשרות לטעון את טענותיהם בפני הוועדה לרישום ראשון וכל טענותיהם אשר לקו בשיהוי רב היו מחזור של טענות שטענו בעבר בפני ערכאות שונות.