fbpx

פסקי דין

4/7/19

התקבלה החלטת כב' השופט דרורי בביהמ"ש המחוזי ירושלים (להלן: "ההחלטה"), הדוחה את בקשת מר זילברשלג לחיוב מימון גליל ואריה בשיפוי ופיצוי, בגין תלונה שהגישו כנגדו ללשכת עורכי הדין.  כמו כן, במסגרת ההחלטה התקבלה טענת מימון, שיש לבטל פסיקתא מיום 18/12/16, עליה חתם ביהמ"ש עקב הטעיה שביצע זילברשלג.

לספק דין המלא לחצו כאן 


 10.06.19

פסק דין של כב' השופטת חנה פלינר בבית משפט המחוזי בתל אביב בתביעה לפי חוק הנאמנות. בימ"ש פסק כי עורך הדין מחויב, באופן אישי, להשיב כספי מקדמה שהפקיד רוכש דירה בחשבון נאמנות, וזאת חרף טענת עורך הדין כי פעל כנאמן של החברה שייצג בלבד ולא כלפי הרוכש וחרף טענתו כי בהסכם הנאמנות קיים סעיף הפוטר אותו מאחריות.

לפסק דין המלא לחצו כאן


31.03.19

פסק דין משלים - לאחר שבשנת 2015 ניתן פסק דין על ידי מוטב זה, במסגרתו תביעת התובע לפינוי וסילוק יד התקבלה באופן כך שהוריתי על סילוק ידם של הנתבעים מהמקרקעין תוך שנה ממועד מתן פסק הדין... לפסק דין משלים לחצו כאן


06.03.18

במסגרת הליך זה ניסו התובעים לבטל החלטה חלוטה של הוועדה לרישום ראשון בבית אל. בית המשפט התייחס לבקשה זו כניסיון לבצע משפט אזרחי חוזר קונסטרוקציה שאינה מעוגנת בחוק ונובעת מסמכות טבועה של בית המשפט. בית המשפט קובע כי לצורך שימוש בהליך זה יש להוכיח את המרכיבים הבאים... לפסק דין המלא >> לחצו כאן ניסיון ביטול החלטה - בת אל 


15.11.17

החלטה בטענת התיישנות - התביעה בתיק זה הוגשה בבקשה לאכיפת חוזי מכר שנכרתו בשנות ה-80 לגבי חלקה, אשר קיבלה את השם "יערית", ורשומה בלשכת רישום מקרקעין באריאל וידועה כחלקות 8 ו-9 בגוש 7845 באדמות הכפר טייבה. הנתבעות טענו להתיישנות הסכמי המכר וכי במשך השנים התובעים "ישנו" על זכויותיהם ולא ביצעו כל פעולה, פניה או בירור... להחלטה ופסק דין מלא החלטה בטענת התיישנות - פסק דין


 24.10.17

פסק דין שניתן לטובת לקוחות משרדנו הדוחה ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה. המדובר בשני שותפים למקרקעין בעלי הסכם שיתוף המחלק את המקרקעין מזה עשרות שנים. האחד בעל 2/3 חלקים והשני בעל 1/3 חלקים. ועדת הערר קבעה מספר עקרונות במסגרת החלטתה... להמשך קריאה לחצו על הקישור: החלטה סופית בערר - פסק דין


30/04/17

בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל חייב את הועד המקומי רבבה לחבר למים שתי דירות אשר לגביהן ניתן טופס 4. בית המשפט קבע כי לרשות המקומית אין סמכות לנתק מים לדירה בגין חובות שאינם עבור הצריכה השוטפת של מים.

לפסק דין המלא לחצו כאן


27/02/17

החברה לפיתוח שכונות (בית חורון) בע"מ ואח' נ' המועצה האזורית מטה בנימין

בית המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים נתן צו האוסר על המועצה המקומית מטה בנימין להשתמש במקרקעין המחוזקים על ידי המבקשים שהינם בעל חוזה חכירה עם המינהל האזרחי.

בית המשפט קבע כי המועצה אשר חייבה את המבקשים בתשלומי ארנונה בהתאם לשטח הקבוע בחוזה החכירה מושתקת מלטעון כי השטח בפועל שבבעלות המבקשים קטן מהשטח המפורט בהסכם החכירה.

לספק דין המלא לחצו כאן


09/02/2017

דורון יפת נ' עו"ד אלחנן ויניצקי ואח'

דחית ערעור על החלטת יו"ר ההוצאה לפועל לאשר מכירת משק חקלאי במושב עזריאל באמצעות עו"ד אלחנן ויניצקי ככונס נכסים. 

לפסק דין המלא לחצו כאן


03/07/16

פסק דין בנושא דיור חלוף לחייב במסגרת מכירת דירה בכינוס נכסים. לפסק דין המלא לחצו כאן


21/12/15

במסגרת תיק פרק  45503-11-15 אייקנהולץ נ' נחלה הקרן לגאולת אדמות ישראל (קרני שומרון) בע"מ קבע בית המשפט המחוזי כי הינו בעל הסמכות לדון בבקשה לפירוק חברה הרשומה אצל רשם החברות בבית אל.

במסגרת ההחלטה נדחתה בקשה לדחייה על הסף לנוכח העובדה כי ביהודה ושומרון חל חוק החברות הירדני ונקבע כי לבית המשפט המחוזי בירושלים הסמכות המקומית העניינית והבינלאומית לדון בפירוק החברה. לפסק הדין המלא לחצו כאן


09/12/15

ערר 161/15/41 בצלאל גודלמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה

במסגרת החלטתה דחתה ועדת הערר על הסף טענות שהעלה העורר לראשונה בערר ושלא נטענו במסגרת ההתנגדות. 

הוועדה גם דחתה טענות של העורר לגבי תוקפה ופרשנותה של התב"ע הכללית החלה בעיר פתח תקוה בין השאר גם לנוכח העובדה כי פרשנות הוועדה לגבי תב"ע זו מיושמת בעיר מזה עשרות שנים. לפסק הדין המלא: בצלאל גודלמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה


19/05/2015
בקשה לסילוק תביעה על הסף

הנתבעים 1-2 הגישו לבית המשפט בקשה לסילוק התביעה כנגדם על הסף מחמת העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, מעשה בית דין: השתק עילה והשתק פלוגתא, היעדר יריבות, השתק שיפוטי, התיישנות ושיהוי. בית המשפט קיבל את הבקשה ודחה את התביעה על הסף. לפסק דין המלא: בקשה לסילוק תביעה על הסף.


27/12/2014
רשות להגן בתביעת בנק כנגד ערב

הנתבע מס' 3 הוא המבקש בבקשה זו למתן רשות להתגונן (להלן: "המבקש") ערב לחובותיה של החברה הנתבעת מסק 1 (להלן: "החברה") שהיתה בשליטתו ובעלותו של הנתבע מס' 2 (להלן: "לוין"). לפסק הדין המלא: רשות להגן בתביעת בנק כנגד ערב


 
27/10/2014
פסק דין בתביעת שכר טרחת עורך דין

עורכי-דין – מעורבות עו"ד במשא ומתן לרכישת מקרקעין אינה מחייבת את המסקנה שתשלום שכר הטרחה הוא בגדר דמי תיווך

ביהמ"ש נדרש לשאלה האם שכ"ט שהובטח לעורך-דין עם חתימת חוזה מכר הוא בגדר דמי תיווך אסורים על-פי חוק לשכת עורכי-הדין וכללי לשכת עורכי-הדין (איסור עיסוק בתיווך). לפסק הדין המלא:  פסק דין בתביעת שכר טרחת עורך דין.

ביהמ"ש קבע על בסיס פסיקה קודמת שגם אם עורך-הדין מתערב במהלך המו"מ שבין הצדדים, ואינו עוסק אך ורק בניסוח החוזה לאחר שהצדדים הגיעו לידי הסכם, אין לראות במקרה משום תיווך, אם עורך הדין לא נתבקש לחפש קונה או מחיר. נקבע שאפשר להבין שעורך-דין העורך הסכם אינו מוגבל רק לניסוח החוזה לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה. גם התייעצות הלקוח עם עורך-דין נוסף אינה מחייבת את המסקנה שהאמור בדמי תיווך, שכן לא נדיר הוא כי צד לחוזה אינו מסתפק בעורך-דין העורך את ההסכם, אלא מתייעץ גם בקרוב או בעורך-דין אחר. 


27/10/2014
פסק דין הדוחה בקשה לביטול פסק בורר

בפסק הדין נקבע כי ערעור על פסק בורר בהתאם לסעיף 29 ב' לחוק הבוררות הינו ערעור ברשות. לפסק הדין המלא: פסק דין הדוחה בקשה לביטול פסק בורר.


29/06/2014
פסק דין בעניין העברת דיון

בפסק דין זה קובע נשיא בית המשפט העליון כי במקרה של בקשה להעברת דיון, על המבקש להראות כי אין זיקה מוחשית בין העניין ובין בית המשפט בו הוגשה התביעה.


25/06/2014
חיוב רוכשי דירה בתשלום בגין שינויים לקבלן

בפסק דין זה חויבו רוכשי דירה בתשלום בגין שינויים שביצעו בדירה באמצעות הקבלן.


22/06/2014
פסק דין האוכף הסכם פשרה שטרם קיבל תוקף של פסק דין

פסק דין הדן בשאלת הבעלות על דירה בה התגוררו במשותף ידועים בציבור שהלכו לעולמם ויורשיהם חלוקים בשאלת הבעלות כיוון שבני הזוג חתמו בעבר על הסכם שלפיו הדירה תהא רשומה אך ורק על שם המנוחה, פסק הדין אוכף את החוזה, על אף שלא קיבל תוקף משפטי.


17/06/2014
פסק דין בעניין חיוב עובד פלסטינאי בהפקדת ערובה

פסק דין הקובע שאין במקום מגוריו של הנתבע (הרשות הפלסטינית) כדי לחייבו לשלם ערובה לתשלום במידה שיימצא חייב במשפט. על פי פסק הדין אין בבקשה התייחסות לסיכויי התביעה, שהם השיקול המהותי שיש להביאו בחשבון, ולכן הבקשה נדחתה.


12/06/2014
פסק דין המחייב חברת ליסינג בתשלום פרמיית ביטוח

פסק דין הדן בשאלה על מי חלה חובת התשלום של פרמיית ביטוח – האם על חברת הליסינג או על שוכר ברכב בפועל.


09/06/2014
פסק דין המחייב תשלום דמי השתתפות עצמית בגין דין וטורחפסק דין בנושא תשלום השתתפות עצמית בגין אירועים המכוסים על ידי חברת ביטוח.
 
06/06/2014
קבלת תביעה שטרית חרף טענה כי חתימת עושה השטר זויפה על ידי הערב.

פסק דין הדן בשאלה האם הנתבעים חייבים לשלם למרות זיוף שטר הערבות.


30/05/2014
פסק דין הקובע סמכות מקומית במשרד בא כוח התובעת

פסק דין הקובע כי סמכות מקומית אינה חייבת להיות זו אשר ממוקמת באזור מגוריו של התובע, ויכולה בהחלט להיות הסמכות הנמצאת באזור בו נמצא מקום עבודתו.


27/05/2014
פסק דין הדוחה בקשה לעיקול זמני

דחיית בקשה לעיקול זמני בשל העדר בסיס לקיום עילת התביעה.


24/05/2014
פסק דין הדוחה פיצוי מוסכם

דחיית פיצוי מוסכם בשל הפרת ההסכם.


20/05/2014
פסק דין בערעור על בית משפט בתביעות קטנות

המבקשת, אריה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבקשת" הגישה נגד המשיב בקשה בבית משפט השלום בפתח תקווה, לתשלום דמי פרמיה עבור פוליסת ביטוח שהוציאה לו. ביום 13.2.05 נתן בית המשפט השלום בפתח תקווה, בהעדר הגנה, פסק דין נגד המשיב שבו הוא חויב לשלם למבקשת סך 816.88 ₪ בצירוף ריבית והצמדה וכן שכ"ט  עו"ד בדך 793 ₪ (להלן – פסק הדין הראשון).


03/12/2013
יוסף רוחמקין נ. יצחק מזרחי

פסק הדין קובע כי במקרה שבו הסכימו הצדדים על זכות ערעור  על פסק הבוררות על פי סעיף 29 ב' לחוק אזי לא ניתן להגיש הודעת ערעור על פסק בורר אלא יש צורך בבקשת רשות ערעור. לפסק הדין המלא: יוסף רוחמקין נ. יצחק מזרחי.


20/02/2013

פסק דין הדוחה תביעת שכ"ט עוד עקב זיוף הסכם שכ"ט

פסק דין הקובע כי הסכם מזויף לא יכובד. לפסק הדין המלא: פסק דין הדוחה תביעת שכט עו"ד עקב זיוף הסכם שכ"ט.


06/12/2010
פסק דין בתביעה לפינוי מושכר

בפסק הדין חויבה שוכרת לפנות דירה לאחר שהפרה את הסכם השכירות. לפסק הדין המלא: פסק דין בתביעה לפינוי מושכר.

מיני רציו - מעורבות עו"ד במשא ומתן לרכישת מקרקעין אינה מחייבת את המסקנה שתשלום שכר הטרחה הוא בגדר דמי תיווך. ביהמ"ש נדרש לשאלה האם שכ"ט שהובטח לעורך-דין עם חתימת חוזה מכר הוא בגדר דמי תיווך אסורים על-פי חוק לשכת עורכי-הדין וכללי לשכת עורכי-הדין (איסור עיסוק בתיווך). להמשך קריאה: מיני רציו תביעה לפינוי מושכר


19/10/2008
פסק דין הקובע כי חייב שערער אינו נושה הנדרש להגיש תביעת חוב

הבקשה שבפני הינה בקשתה של המבקשת (להלן "החברה"), כי בית המשפט יורה שאין המשיבה רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד המבקשת במסגרת תיק הוצל"פ 8 – 70 – 37670 – 02 בלשכת ההוצל"פ בפתח תקווה. לפסק הדין המלא: פסק דין הקובע כי חייב שערער אינו נושה הנדרש להגיש תביעת חוב.

החלטה -  מהות הבקשה: הבקשה שבפני הינה בקשתה של המבקשת (להלן: "החברה"), כי בית משפט יורה שאין המשיבה רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד המבקשת במסגרת תיק הוצל"פ.. להמשך קריאה: ערעור תביעת חוב


 25/05/2008

פסק דין הדן בפרשנות האפשרית למונח תביעה שכנגד, וקובע כי ניתן לחרוג מהפרשנות הפשוטה והרגילה אך ורק במקרים חריגים. לפסק הדין המלא: פסק דין בענין פרשנות המונח תביעה שכנגד.


25/05/2008
תביעה חדשה איננה בגדר תביעה שכנגד לצורך התיישנות

בפסק דין זה התקבל ערעור ונקבע כי צד המיוצג על ידי עורכי דין ונמנע מהגשת תביעה, אינו יכול ליהנות מהוראות חוק ההתיישנות ולטעון כי תביעתו החדשה הינה בגדר "תביעה שכנגד". לפסק הדין המלא, לחץ כאן: תביעה חדשה איננה בגדר תביעה שכנגד לצורך התיישנות


01/11/2007
פסק דין הדוחה טענת אחיזה כשורה בשטר עקב מחיקת המילה לפקודת

ראשיתו של הליך זה בבקשה לביצוע שטר שהגיש התובע נגד הנתבע בלשכת ההוצאה לפועל בגין שיק של הנתבע שחולל. השיק נמשך על יד הנתבע לפקודת עו"ד יצחק סלומון והוסב על ידי עו"ד סלומון לפקודת התובע. הנתבע ביטל את השיק לפני שהגיע מועד פירעונו, ולפיכך הוא לא כובד על ידי הבנק. הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השיק, וזו התקבלה על ידי רשם בית המשפט. התובע הגיש ערעור על החלטת הרשם, אך במהלך הדיון בערעור הסכים לחזור בו ממנו. כתוצאה, הערעור נדחה והמחלוקת לגבי השיק עברה להידון כתביעה אזרחית. לפסק הדין המלא: פסק דין הדוחה טענת אחיזה כשורה בשטר עקב מחיקת המילה לפקודת


19/06/2007

יש לנהוג בעיקול עצמי שמבצע חייב במסגרת תביעה שכנגד בדרך של קיזוז

פסק דין הקובע כי כאשר חייב בהוצאה לפועל מבצע במסגרת תביעה נגדית עיקול על כספי ההוצאה לפועל בסכום הפחות מסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל יש לאפשר לזוכה בתיק ההוצאה לפועל לגבות את החוב עד לגובה הסכום המעוקל ולא לעקל את כל החוב בתיק ההוצאה לפועל מהשקל הראשון. לפסק דין המלא בית המשפט העליון - פנחס כץ נ ציפורה גוטליב


04/07/2006

דרך התקיפה הראויה של פסיקתא שניתנה בעקבות פסק דין לפירוק חברה

פסק דין של בית משפט העליון העוסק בדרך תקיפת פסיקתא שניתנה בעקבות פסק דין לפירוק חברה - בפסק דין זה דוחה בית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין עצמו ועל הפסיקתא שנתנה בעקבות פסק דין זה. לפסק הדין המלא: דרך התקיפה הראויה של פסיקתא שניתנה בעקבות פסק דין לפירוק חברה.


19/01/2006
פסק דין כנגד הבנק למסחר

בפסק דין זה נקבע, כי הבנק למסחר אינו אוחז כשורה בשיקים ולנוכח כשלון תמורה נדחתה התביעה. פסק הדין קובע כי הלכת גויסקי אינה חלה במקרה זה וכי יש לפרשה על דרך הצמצום. טעם נוסף לקביעה זו הנה העובדה כי על גבי השיקים בוצעה מחיקה של המילים למוטב בלבד באופן הפוגם בשלמות השיקים. לפסק הדין המלא: בנק למסחר נגד מחסני הישיר.


22/07/2005
תביעת מטרד וחריגות בנייה כנגד בית כנסת

בפסק הדין נדחית תביעת שכנות כנגד עריכת קידושים ופעילויות קהילתיות במרתף בית כנסת, ונדחו טענות התובעים בגין חריגות בנייה. לפסק הדין המלא תביעת מטרד וחריגות בנייה כנגד בית כנסת.


26/05/2005
המחאת זכות גוברת על עיקול

בהליך טיעון ביניים ביוזמת בנק הפועלים, נדחתה טענת בנק המזרחי לפיה עיקול שהטיל קודם להמחאת זכות לטובת צד ג`. לפסק הדין המלא המחאת זכות גוברת על עיקול.


01/05/2005
פסק דין כנגד בנק לאומי למשכנתאות

בפסק דין זה נקבע לראשונה כי יש להמציא את צו מינוי כונס הנכסים באותו האופן שבו ממציאים אזהרה. כמו כן נקבע כי על כונס נכסים מטעם הבנק להתחלק בשכ"ט כונס עם כונס נכסים מטעם עיקול. לפסק הדין המלא פסק דין נגד בנק לאומי למשכנתאות


28/04/2004
התנגדות לביצוע שטר עקב מחיקת המילה לפקודת על גבי השטר

בפסק הדין נקבע כי שאלת עבירותו של שטר הינה פרשנות כאשר מודבר בצדדים רחוקים, אך במקרה כזה השטר הינו טהור ונסב אינו אוחז כשורה.

לחהלטה התנגדות לביצוע שטר עקב מחיקת המילה לפקודת על גבי השטר.

לפסק דין המלא לחצו כאן


 18/07/2003

קבלת תביעה כנגד חברת כרטיסי אשראי חרף טענה של סחר בשוברים

בפסק הדין נקבע, כי עסקה ידנית אשר בוצעה על ידי התובע אינה עסקה של סחר בשוברים, אך נקבע כי חברת כרטיסי האשראי ערה לנוהג זה של סחר בשוברים. לפסק דין המלא תביעה כנגד חברת כרטיסי אשראי חרף טענה של סחר בשוברים

 

 

פסקי דין

הבהרה משפטית

תוכן האתר מובא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורכי דין מטעם משרד עורכי דין אלחנן ויניצקי ושות'. הסתמכות על התוכן באחריות המשתמש בלבד. אין בשימוש באתר ליצור יחסי עו"ד-לקוח. כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד אלחנן ויניצקי ושות' 

Copyright © 2018 Vinizky.co.il All rights reserved

 

 

עקבו אחרינו ברשתות חברתיות

צרו עמנו קשר

icon [email protected]

icon 03-9124800

icon 03-9124801

icon ההסתדרות 26, פתח תקווה 

ת"ד 19, 4910000

 

שעות פעילות המשרד

ראשון - חמישי 9:00 -17:00
 

Contact Us

icon [email protected]

icon 03-9124800

icon 03-9124801

icon Ha Istadrut st. 26, Petah Tikvah

POB 19, 4910000 

 

הרשמו לניוזלטר

Menu Offcanvas